โรงพยาบาลบ่อไร่ พร้อมให้บริการคลีนิคพิเศษในกรณีต่างๆ เช่น ทุกวันจันทร์ ให้บริคลีนิคฝากครรภ์... วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ให้บริการคลีนิควัณโรค... วันพุธ ใ้ห้บริการคลีนิคความดัน... วันพฤหัสบดี ให้บรีการคลีนิคเด็กดี เพิ่มภูมิคุ้มกันแก่เด็กๆ... วันศุกร์แรกของทุกเดือน พบกับคลีนิคจิตเวช รายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการให้บริการของโรงพยาบาล
<

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ ศรันย์ วิสุทธิมรรค

ระบบงานความเสี่ยง