TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG
วัน เดือน ปี ที่ประกาศ รายการที่ประกาศประจำปีงบประมาณ 2563
31-8-2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
19-8-2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
03-8-2563 ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2563
29-7-2563 ประกาศขอซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
25-7-2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพิ่มเติม
25-7-2563 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิ.ย.
05-3-2563 แผนเงินบำรุง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ2563
05-3-2563 ประกาศผู้ชนะน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 รายการ
15-6-2563 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
29-6-2563 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
17-2-2563 แผนเงินบำรุงประจำปี 2563
17-2-2563 ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาศตร์การแพทย์น้ำยาสำหรับตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 16 รายการ
27-12-2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบค่าเสื่อม)ประจำปี63