TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG
วัน เดือน ปี ที่ประกาศ รายการที่ประกาศประจำปีงบประมาณ 2564
18-02-2564 ประกาศจำหน่ายพัสดุปีงบประมาณ 2564
18-02-2564 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
22-02-2564 ประกาศแผนงบลงทุน 70% 20% 10% ปีงบประมาณ2564
18-02-2564 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
12-03-2564 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
09-05-2564 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
01-06-2564 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
01-06-2564 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564