นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

“เครือข่ายสุขภาพมาตรฐานชั้นนำ นวัตกรรมและบริการสุขภาพเป็นเลิศ สู่เมืองสุขภาวะชายแดนระดับประเทศ”
พันธกิจ

1. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และ การคุ้มครองผู้บริโภค

    แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยี และ กระบวนการจัดการสุขภาพของชุมชน


2.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

    ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดนเพื่อสนับสนุนและรองรับการค้าชายแดน และการเติบโตในพื้นที่

    เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยความร่วมมือของ ท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานราชการ


3.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ

   ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล


4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาล และเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการบุคลากร การเงิน

   การคลัง ที่พึ่งตนเองได้ และเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม

MOPH
 

โรงพยาบาลบ่อไร่