ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กลุ่มงานเวชศาสตร์และปฐมภูมิ ออกสู่ชุมชนเพื่อนประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์