TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG
ITA โรงพยาบาลบ่อไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563
EB 1.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB 2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB 3.หน่วยงานมีการเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB 4.หน่วยงานมีการเผยเเพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ EB 5.หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีผู้ส่วนส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร EB 6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานหรือไม่ EB 7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของ หน่วยงานหรือไม่ EB 8.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB 9.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB 10.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี EB 11.หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีที่ผ่านมา EB 12.หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี EB 13.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB 14.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและ ดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ EB 15.หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน EB 16.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนของหน่วยงาน EB 17.หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ รับสินบน EB 18.หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุริตใน หน่วยงาน EB 19.หน่วยงานมีการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส EB 20.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB 21.หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน EB 22.หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต EB 23.หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB 24.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต EB 25.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของจนท.ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน EB 26.หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 1 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 2 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 3 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 4 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 5 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 6 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 7 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 8 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 9 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 10 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 11 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 12 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 13 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 14 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 15 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 16 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 17 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 18 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 19 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 20 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 21 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 22 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 23 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 24 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 25 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 26 ไตรมาส 4
31 ส.ค. 63 ผลการดำเนินงานตาม EB 16 ไตรมาส 4(เพิ่มเติม)