TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG
ITA โรงพยาบาลบ่อไร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ EB2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3 : หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 EB4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB: 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ EB9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน EB11:หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน EB12 : หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง EB15: หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติ
ในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน EB17: หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี EB18: หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19: หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB20: หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด
มาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB21: หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22: หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" EB23: หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในนาม "ชมรม STRONG..." EB24: หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
เข้าสู่ EB 1
เข้าสู่ EB 2
เข้าสู่ EB 3
เข้าสู่ EB 4
เข้าสู่ EB 5
เข้าสู่ EB 6
เข้าสู่ EB 7
เข้าสู่ EB 8
เข้าสู่ EB 9
เข้าสู่ EB 10
เข้าสู่ EB 11
เข้าสู่ EB 12
เข้าสู่ EB 13
เข้าสู่ EB 14
เข้าสู่ EB 15
เข้าสู่ EB 16
เข้าสู่ EB 17
เข้าสู่ EB 18
เข้าสู่ EB 19
เข้าสู่ EB 20
เข้าสู่ EB 21
เข้าสู่ EB 22
เข้าสู่ EB 23
เข้าสู่ EB 24