ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่62


 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด คือ 1.นาย ธีรพันธ์ บวรสถิตย์ และ 2.นางสาวแสงทิพย์ ธรรมจิต เข้าร่วมการนิเทศน์งานยาเสพติด