ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงพยาบาลบ่อไร่ซักซ้อมการเกิดอุบัติเหตุุหมู่