พิกัดผู้ป่วยในแต่ละบ้าน

จำแนกตามหมู 3 ,4 ,9 ,10่

ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลบ่อไร่

Facebook: โรงพยาบาลบ่อไร่