ประวัติโรงพยาบาลบ่อไร่

นายทอน เรืองฤทธิ์  บริจาคที่ดินจำนวน  25  ไร่  ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็น ร.พ. 10 เตียง และได้เปิด

ดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2520 โดยสมเด็จย่าทรงเสด็จเปิดป้ายโรงพยาบาล


ต่อมามีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก คุณจำเนียร ไชยริปู บริจาคเงิน 1,200,000 บาท สร้างตึกไชยริปู

สำหรับเป็นตึกผู้ป่วยในและทำการเปิดตึก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 และรวบรวมเงินบริจาค

จาก พ่อค้า ประชาชน เป็นจำนวน 1,419,000 บาท ก่อตั้งมูลนิธิไชยริปูขึ้น เพื่อใช้รักษาประชาชน

ผู้ยากไร้


พ.ศ. 2527 มีหน่วยงานต่างประเทศ มาตั้งหน่วยขาเทียม เพื่อทำขาเทียมราคาถูกให้กับประชาชน

ที่ขาขาดจากการเหยียบกับระเบิดตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งกัมพูชาได้สู้รบกันเอง

และราษฎรกัมพูชาได้อพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ชายแดนไทยและฝังระเบิดไว้เพื่อป้องกันทหารกัมพูชาฝ่ายตรงข้าม โจมตี


เหตุการระเบิด วันที่ 5 ตุลาคม 2529

เกิดถังอ๊อกซิเจนระเบิดขึ้น ณ ตึกผู้ป่วยนอกจนตึกใช้การไม่ได้ มีพยาบาลเสียชีวิต 1 คน คนงาน 1 คน

ผู้ป่วย 1 คน โคเออร์ได้บริจาคเงินสร้างอาคารไม้ชั่วคราวขึ้นเพื่อเปิดบริการเป็นตึกผู้ป่วยนอก


พ.ศ. 2530 กระทรวงสาธารณสุข ซ่อมแซมตึกให้และโรงพยาบาลได้ดัดแปลงเป็นตึกผู้ป่วยใน และ

กระทรวง อนุมัติให้สร้างอาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียงใหม่อีก 1 หลัง เปิดดำเนินการเมื่อ เมษายน 2531


พ.ศ. 2533 โรงพยาบาลบ่อไร่ ได้งบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ได้อาคารเพิ่ม

1. อาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียง

2.ตึกผู้ป่วยใน

3.โรงรถและพัสดุ

4.โรงครัวและซักฟอก

5.บ้านพักเจ้าหน้าที่


 

โรงพยาบาลบ่อไร่