TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG
ข่าวการประกวดราคา
29-6-2563 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
15-6-2563 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
12-03-2563 รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา(2563)
12-03-2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี(2563)
12-03-2564 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
20-11-2563 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (แบบ สขร. 1)
COPY RIGHT & DEVELOP @ 2020 BY PATTANAPONG R.